Päättyneet projektit

PALKO-hanke auttaa yrityksiä laajentamaan toimintaansa kansainväliseen toimintaympäristöön ja asiakassuhteisiin. Yhteistyökumppanit toteuttavat palveluyrityksen kanssa kansainvälistämisen kehittämissuunnitelman ja kehittämisvalmennuksen. Kasvupotentiaali nousee ja kansainvälinen verkosto antaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Hankkeen tuotokset

 • Tuotetaan palvelualan PK-yritysten kansainvälistämisen valmennusohjelma.
 • Toteutetaan valmennusohjelma alueellisesti vähintään 5-10 yritykselle.
 • Liitetään valmennusohjelma koulutuksen järjestäjän palveluihin hankkeen päätyttyä ja luodaan siihen liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka.
 • Luodaan mahdollisuudet digitaaliseen verkostoitumiseen ja tiedonhankintaan sosiaalisen median kautta aihealueella.

Hanketta koordinoi Helsinki Business College Oy. Sen lisäksi hankkeessa ovat mukana Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto,Porvoo International College, Suomen ympäristöopisto SYKLI,Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus.

Katso lisätietoa hankkeen omilta nettisivuilta » 

palve_logo_vari

PALVE – Pk-yritysten ja organisaatioiden palvelu verkossa ja sosiaalisessa mediassa (jatkohanke 1.10.2014-31.12.2015)

Verkostohankkeen tavoitteena on kehittää pk-yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden palvellessa verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeessa Helsinki Business College Oy, Helsingin Diakoniaopisto ja Markkinointi-instituutti kirkastavat mukana oleville organisaatioille ja pk-yrityksille monikanavaisen some-toimintaympäristön edellyttämiä ratkaisumalleja ja myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja –toimenpiteitä.

Verkostohankkeen ytimessä ovat erityisesti:

 • yhdessä kunkin toimijan kanssa muodostaa kokonaisnäkemys  verkkopalveluiden hyödyntämisestä osana toimijan palvelustrategiaa ja (liike)toimintaa
 • suunnitella asiakaslähtöisiä toimintatapoja, joissa verkko on luonteva osa palvelukonseptia, jolloin  huomioidaan asiakkaan kohtaaminen ja asiakkaan digitaaliset polut verkossa
 • antaa työkaluja kullekin toimijalle oman sisältöstrategian rakentamiseen, jolloin keskeistä on, miten tuottaa osuvaa/ymmärrettävää sisältöä kohderyhmille

PK-yrityksen tietopankki

Siirry pk-yrityksen tietopankkiin


Lisätietoja PALVE-hankkeesta
Lisätietoja PALVE-hankkeesta löydät hankkeen kotisivuilta osoitteesta palvehanke.fi

palve_logo_vari

PALVE – Pk-yritysten asiakaspalvelu verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Hankkeen tavoitteena on kehittää pk-yritysten asiakaspalvelua verkossa ja antaa toimenpide-ehdotuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen tavoitteena lisätä pk-yritysten kannattavuutta ja kasvua. PALVE -hankkeessa Helsinki Business College Oy, Markkinointi-instituutti ja Helsingin Diakoniaopisto luovat yhteistyökumppaniensa kanssa pk-yritysten tarpeisiin sopivia palveluratkaisuja, jotka edistävät pk-yrityksen tai muun toimijan asiakaspalvelua verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Hankkeessa

 • Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ja valitaan eSrategian suunnittelua ja toteutusta tarvitsevat pk-yritykset ja muut toimijat
 • Toisessa vaiheessa täsmennetään kunkin toimijan todelliset tarpeet
 • Kolmannessa vaiheessa tehdään räätälöidysti ehdotuksia ja toimenpiteitä, jotka hyödyttävät pk-yrityksiä ja muita toimijoita erityisesti niiden verkkonäkyvyydessä huomioiden toimialakohtaiset erityisvaatimukset.

Päämääränä on luoda palvelumalli digiajan verkkomaailman paineessa toimiville organisaatioille ja pk-yrityksille.

repelogo_variteksti

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on kehittää yritysten osaamista ulkomaalaistaustaisen henkilöstön rekrytoinnissa, perehdyttämisessä, työnohjauksessa sekä osaamisen kehittämisessä. Hankkeella luodaan näin kilpailukykyä yrityssektorille sekä edistetään työmarkkinoiden osaamisen uudelleenmuotoutumista.

Hankkeesta kerätään palaute mukana olevilta yritysasiakkailta, ja lisäksi ohjausryhmä arvioi hankkeen tuloksia määrällisesti ja laadullisesti.

Hankkeen tuloksena tuotetaan:

 1. Kirjallinen opas yrityksille
 2. Ohjaus- ja rekrytointimalleja PK-yrittäjille
 3. Osaamisportaali

Helsinki Business College Oy:n lisäksi hankkeessa on mukana seitsemän partnerioppilaitosta eri puolilta Suomea. Yrityksiä etsitään mukaan hankkeeseen 1.3. – 31.5.2013 välisenä aikana. Kehittämiskoulutukset järjestetään alueellisesti kunkin partnerin toimesta 1.8. – 30.10.2013.


 

DIGIPalveluliiketoiminnan digitalisointi PK-yrityksissä eli DIGI-hanke perehdyttää koulutuksen ja konsultaation avulla PK-yrityksiä ympäri Suomen uuteen tekniikkaan ja työkaluihin, joiden avulla palveluja voidaan siirtää digitaaliseen ympäristöön. Yhteistyökumppanit eri puolilla Suomea kehittävät perehdyttämiseen soveltuvan valmentavan koulutuksen toimintamallin.

Digi-projektin verkkosivut »

Suksee-logoSuksee on verkkopohjainen maksuton palvelukokonaisuus, joka auttaa ja tukee yrittäjävaihdoksissa sekä yrittäjäkumppanuuksien löytämisessä. Suksee sisältää Toimi-, Taito- ja Tuure-palveluosiot, joiden kautta yrittäjät kohtaavat, löytävät yrittäjäkumppaneita sekä tuuraajia eri alojen ammattilaisista. Palveluun kuuluvat verkkosivuston lisäksi henkilökohtaiset neuvontapalvelut.

Lisätietoja:

Tuula Pahkala
projektipäällikkö

puh. 050 564 3911

Käytännönläheinen valmennus johdolle, esimiehille, päälliköille ja asiantuntijoille

Creating Leadership -valmennus (6 päivää) auttaa luomaan yritykseesi johtamis- ja toimintakulttuuria, jossa vallitsee vahva sisäisen yrittäjyyden henki. Se on suunnattu johdolle sekä operatiivisen tason esimiehille, päälliköille ja asiantuntijoille.

Valmennuksen tavoitteena on antaa käytännön työkaluja uudistumiseen sekä luoda osallistavaa johtamis- ja toimintakulttuuria henkilöstön sitouttamiseksi yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Valmennus on tuotettu suomalaisten ja kiinalaisten johtamisen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kolme moduulin keskeisinä sisältöinä ovat:

 • Johtaminen dynaamisissa toimintaympäristöissä
 • Huipputiimien luominen ja sitouttaminen
 • Henkilökohtaiset ihmisten johtamisen taidot

Käytännön haasteiden kohtaamista

Valmennuksessa tuodaan näkyväksi ratkaisuvaihtoehtoja useisiin yleisimpiin johtamisen ja esimiestyön käytännön haasteisiin. Valmennusmenetelmänä on osallistujia aktivoiva Applied Action Learning –metodi: työtä tehdään ja oppimista tapahtuu käytännön tilanteissa workshopeissa. Lisäksi osallistujat tekevät kunkin kolmen 2-päiväisen moduulin teemasta riippuen kehittämistehtäviä itse esille nostamiensa haasteiden ratkaisemiseksi.

Kokeneet valmentajat

Valmennusohjelman sekä kiinalaiset että suomalaiset valmentajat ovat johtamis- ja esimiestyön pitkän linjan ammattilaisia. Valmennuksen avulla käytännön johtamistyö jalostuu ja kehittää tätä kautta koko yritystä. Esimies tai päällikkö kehittyy itse johtajana. Hyvä johtaminen vaikuttaa suoraan työntekijöiden sitoutumiseen, motivaatioon, työilmapiiriin, työtehoon ja vuorovaikutuksen paranemiseen.

Valmennus tarjoaa osallistujien käyttöön parhaat käytännöt esimies- ja johtamistyöstä. Valmennuksen avulla tuodaan näkyviksi työhön vaikuttavat kulttuuriset erityispiirteet, syvennetään niiden ymmärrystä ja luodaan pohjaa uusille tavoille toimia.

Valmennusohjelman kesto

Valmennusohjelma sisältää 6 seminaaripäivää ja 3 moduulia, kukin moduuli on kestoltaan 2 päivää. Lisäksi valmennuksen aikana tehdään omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä, joista osa toteutetaan verkon kautta.

Osallistua voi myös vain yhteen tai kahteen moduuliin.

Valmennusmenetelmä

Valmennusmenetelmänä käytetään aktivoivaa Applied Action Learning – metodia. Valmentajat alustavat käsiteltävän teeman ja osallistujat tuovat esiin omaan työhönsä ja yritykseensä liittyviä kehityskohteita ja ilmiöitä. Metodiin liittyvät oleellisesti oman työn kehittämistehtävät. Valmennuksessa on mukana kiinaa ja englantia puhuva Group Advisor, joka tukee osallistumista ja tehokasta oppimista.

Valmennusohjelman sisältö

Moduuli 1, Strong Company
Bisnes ja yrityksen toiminta Ymmärrät bisnestä, yrityksen toimintaa ja toimintaympäristöä. Hahmotat paremmin oman yrityksesi ja yksikkösi toimintaa ja toimintatapoja. Ymmärrät syvemmin oman roolisi osana tätä kokonaisuutta.

Moduuli 2, Strong Teams
Tiimityön sujuvuus ja haastavien tilanteiden hallinta Ymmärrät paremmin tiimityöskentelyä ja kehität sitä tehokkaammaksi. Ymmärrät syvemmin kulttuuristen piirteiden vaikutuksen tiimityöskentelyyn.

Moduuli 3, Active Leadership
Kehityt esimiehenä ja johtajana Saat työkaluja parempaan kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. Analysoit omaa johtamistasi DiSC-menetelmän avulla ja kehität omaa johtamistyyliäsi.

Pilotti toteutettu keväällä 2013.
Palaute 4,5
Osallistujia 12

 

Lisätietoja päättyneistä projekteista:

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
040 717 9991
jouni.hytonen(at)businesscollege.fi