Päättyneet projektit

palve_logo_vari

PALVE – Pk-yritysten asiakaspalvelu verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Hankkeen tavoitteena on kehittää pk-yritysten asiakaspalvelua verkossa ja antaa toimenpide-ehdotuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen tavoitteena lisätä pk-yritysten kannattavuutta ja kasvua. PALVE -hankkeessa Helsinki Business College Oy, Markkinointi-instituutti ja Helsingin Diakoniaopisto luovat yhteistyökumppaniensa kanssa pk-yritysten tarpeisiin sopivia palveluratkaisuja, jotka edistävät pk-yrityksen tai muun toimijan asiakaspalvelua verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Hankkeessa

  • Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ja valitaan eSrategian suunnittelua ja toteutusta tarvitsevat pk-yritykset ja muut toimijat
  • Toisessa vaiheessa täsmennetään kunkin toimijan todelliset tarpeet
  • Kolmannessa vaiheessa tehdään räätälöidysti ehdotuksia ja toimenpiteitä, jotka hyödyttävät pk-yrityksiä ja muita toimijoita erityisesti niiden verkkonäkyvyydessä huomioiden toimialakohtaiset erityisvaatimukset.

Päämääränä on luoda palvelumalli digiajan verkkomaailman paineessa toimiville organisaatioille ja pk-yrityksille.

repelogo_variteksti

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on kehittää yritysten osaamista ulkomaalaistaustaisen henkilöstön rekrytoinnissa, perehdyttämisessä, työnohjauksessa sekä osaamisen kehittämisessä. Hankkeella luodaan näin kilpailukykyä yrityssektorille sekä edistetään työmarkkinoiden osaamisen uudelleenmuotoutumista.

Hankkeesta kerätään palaute mukana olevilta yritysasiakkailta, ja lisäksi ohjausryhmä arvioi hankkeen tuloksia määrällisesti ja laadullisesti.

Hankkeen tuloksena tuotetaan:

  1. Kirjallinen opas yrityksille
  2. Ohjaus- ja rekrytointimalleja PK-yrittäjille
  3. Osaamisportaali

Helsinki Business College Oy:n lisäksi hankkeessa on mukana seitsemän partnerioppilaitosta eri puolilta Suomea. Yrityksiä etsitään mukaan hankkeeseen 1.3. – 31.5.2013 välisenä aikana. Kehittämiskoulutukset järjestetään alueellisesti kunkin partnerin toimesta 1.8. – 30.10.2013.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Taru Toivonen
projektipäällikkö, lehtori
Puh. 050 401 5807

Jouni Hytönen
kehittämispäällikkö
Puh. 040 717 9991

oph

DIGIPalveluliiketoiminnan digitalisointi PK-yrityksissä eli DIGI-hanke perehdyttää koulutuksen ja konsultaation avulla PK-yrityksiä ympäri Suomen uuteen tekniikkaan ja työkaluihin, joiden avulla palveluja voidaan siirtää digitaaliseen ympäristöön. Yhteistyökumppanit eri puolilla Suomea kehittävät perehdyttämiseen soveltuvan valmentavan koulutuksen toimintamallin.

Lisätietoja:

Jouni Hytönen
kehittämispäällikkö
Puh. 040 717 9991

Digi-projektin verkkosivut »

Suksee-logoSuksee.fi on verkkopohjainen maksuton palvelukokonaisuus, joka auttaa ja tukee yrittäjävaihdoksissa sekä yrittäjäkumppanuuksien löytämisessä. Suksee.fi-sivusto sisältää Toimi-, Taito- ja Tuure-palveluosiot, joiden kautta yrittäjät kohtaavat, löytävät yrittäjäkumppaneita sekä tuuraajia eri alojen ammattilaisista. Palveluun kuuluvat verkkosivuston lisäksi henkilökohtaiset neuvontapalvelut.

Suksee-projektin verkkosivut »

Lisätietoja:

Tuula Pahkala
projektipäällikkö

puh. 050 564 3911

Käytännönläheinen valmennus johdolle, esimiehille, päälliköille ja asiantuntijoille

Creating Leadership -valmennus (6 päivää) auttaa luomaan yritykseesi johtamis- ja toimintakulttuuria, jossa vallitsee vahva sisäisen yrittäjyyden henki. Se on suunnattu johdolle sekä operatiivisen tason esimiehille, päälliköille ja asiantuntijoille.

Valmennuksen tavoitteena on antaa käytännön työkaluja uudistumiseen sekä luoda osallistavaa johtamis- ja toimintakulttuuria henkilöstön sitouttamiseksi yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Valmennus on tuotettu suomalaisten ja kiinalaisten johtamisen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kolme moduulin keskeisinä sisältöinä ovat:

  • Johtaminen dynaamisissa toimintaympäristöissä
  • Huipputiimien luominen ja sitouttaminen
  • Henkilökohtaiset ihmisten johtamisen taidot

Käytännön haasteiden kohtaamista

Valmennuksessa tuodaan näkyväksi ratkaisuvaihtoehtoja useisiin yleisimpiin johtamisen ja esimiestyön käytännön haasteisiin. Valmennusmenetelmänä on osallistujia aktivoiva Applied Action Learning –metodi: työtä tehdään ja oppimista tapahtuu käytännön tilanteissa workshopeissa. Lisäksi osallistujat tekevät kunkin kolmen 2-päiväisen moduulin teemasta riippuen kehittämistehtäviä itse esille nostamiensa haasteiden ratkaisemiseksi.

Kokeneet valmentajat

Valmennusohjelman sekä kiinalaiset että suomalaiset valmentajat ovat johtamis- ja esimiestyön pitkän linjan ammattilaisia. Valmennuksen avulla käytännön johtamistyö jalostuu ja kehittää tätä kautta koko yritystä. Esimies tai päällikkö kehittyy itse johtajana. Hyvä johtaminen vaikuttaa suoraan työntekijöiden sitoutumiseen, motivaatioon, työilmapiiriin, työtehoon ja vuorovaikutuksen paranemiseen.

Valmennus tarjoaa osallistujien käyttöön parhaat käytännöt esimies- ja johtamistyöstä. Valmennuksen avulla tuodaan näkyviksi työhön vaikuttavat kulttuuriset erityispiirteet, syvennetään niiden ymmärrystä ja luodaan pohjaa uusille tavoille toimia.

Valmennusohjelman kesto

Valmennusohjelma sisältää 6 seminaaripäivää ja 3 moduulia, kukin moduuli on kestoltaan 2 päivää. Lisäksi valmennuksen aikana tehdään omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä, joista osa toteutetaan verkon kautta.

Osallistua voi myös vain yhteen tai kahteen moduuliin.

Valmennusmenetelmä

Valmennusmenetelmänä käytetään aktivoivaa Applied Action Learning – metodia. Valmentajat alustavat käsiteltävän teeman ja osallistujat tuovat esiin omaan työhönsä ja yritykseensä liittyviä kehityskohteita ja ilmiöitä. Metodiin liittyvät oleellisesti oman työn kehittämistehtävät. Valmennuksessa on mukana kiinaa ja englantia puhuva Group Advisor, joka tukee osallistumista ja tehokasta oppimista.

Valmennusohjelman sisältö

Moduuli 1, Strong Company
Bisnes ja yrityksen toiminta Ymmärrät bisnestä, yrityksen toimintaa ja toimintaympäristöä. Hahmotat paremmin oman yrityksesi ja yksikkösi toimintaa ja toimintatapoja. Ymmärrät syvemmin oman roolisi osana tätä kokonaisuutta.

Moduuli 2, Strong Teams
Tiimityön sujuvuus ja haastavien tilanteiden hallinta Ymmärrät paremmin tiimityöskentelyä ja kehität sitä tehokkaammaksi. Ymmärrät syvemmin kulttuuristen piirteiden vaikutuksen tiimityöskentelyyn.

Moduuli 3, Active Leadership
Kehityt esimiehenä ja johtajana Saat työkaluja parempaan kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. Analysoit omaa johtamistasi DiSC-menetelmän avulla ja kehität omaa johtamistyyliäsi.

Pilotti toteutettu keväällä 2013.
Palaute 4,5
Osallistujia 12

Lisätietoja:

Eeva Vuorela Key Account Manager
Jouni Hytönen Director Tiina Tüze  Executive Assistant