Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työssä oppiminen on oleellinen osa opiskelijan opintoja

Ammatillisessa koulutuksessa työssä oppiminen tuli kaikilla aloilla pakolliseksi osaksi opiskelijan opintoja vuonna 2000. Suomen Liikemiesten Kauppaopisto on toteuttanut työssäoppimista yhteistyössä työnantajien kanssa jo vuodesta 1998. Oppilaitoksemme datanomi- ja merkonomiopiskelijoita on työssäoppimassa vuosittain yli 1200 opiskelijaa kaupan-, pankin-, vakuutuksen-, teollisuuden, palvelujen- ja julkishallinnon erityyppisissä organisaatioissa.

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispisteen verran. Kaikki ammatilliset tutkinnon osat sisältävät työssäoppimista, jotta tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen voidaan osoittaa ammattiosaamisen näyttöinä.

Tutkinnon osien työssäoppimisilla on tarkennetut kuvaukset, jotka sisältävät työssäoppimisen tavoitteet ja suoritettavan ammattiosaamisen näytön osaamisvaatimukset sekä osaamisen arvioinnissa käytettävät arvioinnin kohteet ja kriteerit.

Katso esite

Näytöt suoritetaan työssä oppimisen yhteydessä

Näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä oppilaitoksen opiskelijan, opettajan ja työelämän kanssa. Ne arvioidaan erillisessä arviointikeskustelussa työosuuden lopulla, jossa ovat paikalla työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija. Arviointi on kriteeriperusteista numeroarviointia (1-3) ja sillä arvioidaan ammattiosaamista työprosessin-, työtehtävien- ja työn perustana olevan tiedon sekä elinikäisen oppimisen taitojen osalta.

Näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Opiskelija näyttää ammattiosaamisensa tekemällä työpaikan käytännön työtehtäviä, jotka liittyvän opiskelijan opetussuunnitelmaan ja kerryttävät opiskelijan ammatillista osaamista.

Näytöt ovat keskeinen osa opiskelijan osaamisen arviointia: tutkinnon osan arvosana muodostuu pääosin ammattiosaamisen näytöstä ja sitä tarvittaessa täydentävästä muusta osaamisesta.

Suorittamistaan ammattiosaamisen näytöistä opiskelija saa erillisen näyttötodistuksen, josta muodostuu tutkintotodistuksen kanssa opiskelijan päättötodistus.

 Työssäoppiminen on avoimessa oppimisympäristössä tapahtuvaa oppimista. Siinä työnantaja antaa kokemuksensa ja saa opiskelijalta uusinta osaamista.

Työssäoppiminen on pääsääntöisesti palkatonta ja ilman työsuhdetta tapahtuvaa työtoimintaa työpaikkaohjaajan johdolla. Opiskelija tekee työpaikan osoittamia töitä työpaikan normaalin työajan ja työrytmin mukaan. Työosuuden alkupuolella työpaikkaohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja sopivat työssäoppimisen käytännöistä ja tekevät kirjallisen työssäoppimis- ja näyttösuunnitelman. Työtehtävät ja ammattiosaamisen näyttö ovat työpaikkalähtöisiä ja ne suunnitellaan opiskelijakohtaisesti.

Datanomiopiskelijoiden työtehtävät liittyvät opiskelijan valitsemaan osaamisalaan, joita ovat ohjelmistotuotannon tai käytön tuen osaamisala.
Merkonomiopiskelijoiden työtehtävät liittyvät opiskelijan asiakaspalvelu ja myynti tai talous- ja toimistopalvelu osaamisalaan.
Työnhaku on osa opiskelijan työssäoppimisen osaamistavoitteita, joten pääsääntöisesti opiskelija hankkii työssäoppimispaikkansa itse normaalin hakumenettelyn kautta. Työssäoppimispaikalla tulee olla opiskelijan oppimisen mahdollistava osaaminen, ajantasainen laitteisto, toimiva toimintaympäristö ja työssäoppimiseen soveltuvia työtehtäviä, joiden hallinnan opiskelija näyttää myöhemmin ammattiosaamisen näytössä.

Työnantajan vastuulla on yritykseen, muuhun henkilöstöön ja työhön perehdyttäminen, työnohjaus ja työturvallisuudesta vastaaminen. Opiskelija yhdessä opettajan kanssa perehdyttää työpaikkaohjaajan ja opiskelijan työssäoppimisen käytäntöön ja ammattiosaamisen näyttöjen sisältöön ja arviointiin.

Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin Liiketalouden sekä Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoihin sisältyvän työssäoppimisen laajuus vaihtelee yksilöllisesti ja ryhmittäin.

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispisteen verran. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden työosuudet ovat kestoltaan 18 viikosta yli puoleen vuoteen.

Lähtökohtaisesti opiskelijoita on lukuvuoden aikana koko ajan etsimässä työssäoppimispaikkaa tai suorittamassa varsinaista työosuutta työpaikalla. Lukuvuoden aikana myös kesällä on mahdollista osin suorittaa työssäoppimista.

Lisätietoja opiskelijoiden työssäoppimisen ajoituksesta voi tiedustella työssäoppimistoimistosta.

Kehitämme toimintaa systemaattisesti

Vuositasolla mitattavat ja puolivuosittain kerättävät työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen työnantaja- ja opiskelijapalautteet ovat osa oppilaitoksemme laatutyötä. Annetut palautteet toimivat myös päivittäisen työelämäyhteistyön kehittämisen välineinä, koska palautteiden avoimissa vastauksissa saadut ajatukset käsitellään välittömästi. Palautteita on kerätty vuodesta 2000 lähtien.

Ohjaavat opettajat hankkivat keskustelupalautetietoa työssäoppimisen arviointikeskustelujen yhteydessä ja keräävät kirjalliset palautteet työssäoppimisjaksojen päätyttyä työpaikkaohjaajilta ja opiskelijoilta. Palautetta voi myös jättää sähköisesti sekä välitön palaute on aina myös tervetullutta suullisesti.

Vuositasolla yli 900 opiskelijaa suorittaa työssäoppimista kaupan-, pankin-, vakuutuksen-, teollisuuden, palvelujen- ja julkishallinnon erityyppisissä organisaatioissa. Työnantajien ja opiskelijoiden antamien palautteiden kesiarvot ovat olleet joka vuonna asteikolla 1–5 molemmat yli 4.

Työnantajien ja opiskelijoiden antamien palautteiden kesiarvot ovat olleet joka vuonna asteikolla 1–5 molemmat yli 4.

Oppilaitoksella on opiskelijoita koskeva lakisääteinen vahinko- ja tapaturmavakuutus.

Vakuutus kattaa paitsi vahingot, myös työssäoppimisajan ja -matkat työssäoppimispaikan ja asunnon välillä Suomessa ja ulkomailla. Oppilaitoksen vakuutus ei korvaa, jos vahinko on aiheutunut tahallisesta menettelystä. (Tapaturmavakuutuslaki 608/1948, laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja opiskelijatapaturmalaki 1318/2002; 6.1.2016 alkaen 460/2015).

Tandem-työssäoppimisesta on hyötyä yrityksen kansainvälisessä liiketoiminnassa, kun ollaan aloittamassa yhteistyötä uuden kohdemaan kanssa. Suomen Liikemiesten Kauppaopisto tarjoaa Tandem-työssäoppimisen palveluita pk-yrityksille.

Palvelu sopii yritykselle, jos:

  • yritys on aloittamassa vientiä / muuta yhteistyötä uuteen kohdemaahan
  • kohdemaasta puuttuu yhteyshenkilö
  • yrityksessä tarvitaan kohdemaan kielen ja/tai toimintatapojen osaajaa
  • ulkomaalaisen palkkaamisen esteenä on oman työntekijän puutteellinen englannin kielen taito

Tandem-mallissa Suomen Liikemiesten Kauppaopisto etsii yritykselle työssäoppijan, joka on kotoisin toivotusta kohdemaasta. Jotta kohdemaasta saapuvan työntekijän kommunikointi suomalaisella työpaikalla onnistuu sujuvasti, työpaikalla työskentelee samanaikaisesti myös suomenkielinen opiskelija työssäopijana. Yritys ja opiskelijat hyötyvät Tandem-työssäoppimisesta: yritys saa maatuntemusta ja opiskelijoiden työpanoksen – opiskelijat saavat työkokemusta ja harjaannusta englannin kielen taidossa.

Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot kestävät yleensä 2–18 viikkoa. Kestosta ja ajankohdasta voidaan kuitenkin sopia tapauskohtaisesti. Palvelu on yrityksille maksutonta. Opiskelijat ja vaihto-opiskelijat ovat kotoisin yli 50 eri maasta.

Olemme ainoa oppilaitos Suomessa, joka toteuttaa Tandem-työssäoppimista. Vastaavaa toimintaa on ainakin Saksassa, Espanjassa ja Venäjällä.