Aikuisopiskelu Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutuksessa

Tältä sivulta löydät lisätietoa aikuisopiskelusta Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa. Aikuisopiskelu järjestetään Helsingin Itä-Pasilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 5, 00520 Helsinki, aivan Pasilan juna-aseman tuntumassa.

Tulevat aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä valmennukset:
tulevat koulutukset »


Usein kysyttyjä kysymyksiä aikuisopiskelusta

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutuksessa voit opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Järjestämme myös mm. KLT-valmennustan. Koulutustarjontamme vaihtelee kausittain.

Kaikki tulevat aikuiskoulutuksemme on listattu esittelysivulla

Perustutkintokoulutuksemme (merkonomi ja datanomi) on esitelty tarkemmin perustutkinnot-osiossa »

Hae koulutuksiin täyttämällä sähköinen hakulomake. Tarkemmat hakuohjeet ja koulutuskohtaiset hakulinkit löydät kunkin koulutuksen omalta esittelysivulta.

Kaikki tulevat koulutuksemme on listattu esittelysivulla

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tehdään aina näyttötutkintoina, eli osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä. Ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja on useilta eri aloilta. Ne eroavat toisistaan siten, että ne on tarkoitettu eritasoisissa työtehtävissä toimiville.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää ammatillista perustutkintoa (esim. merkonomi) syvällisempää ammatinhallintaa. Ne sopivat jo työkokemusta hankkineelle. Tutkinto sopii tietojen päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Ammattitutkinnossa osoitetaan tietyn alan toimihenkilö- ja ammattityöntekijän taitojen hallinta (esim. markkinointiassistentti, sihteeri- ja assistenttitehtävät, talousassistentti, palkanlaskija, kirjanpitäjä, myyntitehtävät). Meillä suoritettavia ammattitutkintoja ovat esim. sihteerin ammattitutkinto, taloushallinnon ammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto, myynnin ammattitutkinto ja lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen vaatii ammattitutkintoakin syvempää erikoisosaamista jollakin ammatin erikoisalueella. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Ne sopivat esim. vaativan asiantuntijatason tehtäviin. Usein erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on pätevöittää henkilö esimies- tai johtotehtäviin (esim. johtamisen erikoisammattitutkinto, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto).

Tutkinnon hyödyt

Tutkinnolla voit osoittaa pätevyytesi ja ammattitaitosi tehtäviisi. Saat virallisen tutkintotodistuksen osaamisestasi. Tutkinto voi olla edellytys ylentymiselle työorganisaatiossasi. Voit myös hyötyä tutkintotodistuksesta työnhaussa ja vahvistaa asemaasi työmarkkinoilla.

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle ammattitaidon ja alan erityisosaamisen. Ammatillinen perustutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen.  Opiskeluajan pituus riippuu omista valinnoistasi, aiemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi.

Meillä voit suorittaa seuraavat ammatilliset perustutkinnot:

Voit suorittaa perustutkinnon työn ohessa näyttötutkintona, jos sinulla on  alan työpaikka tai pystyt hankkimaan työharjoittelu- tai työssäoppimispaikan. Tällöin lähiopetus oppilaitoksella on iltaisin noin kahtena arki-iltana viikossa. Voit suorittaa tutkinnon oppisopimuskoulutuksena, jos sinulla on alan työpaikka. Jos sinulla ei ole alan työpaikkaa, voit suorittaa perustutkinnon opetussuunnitelmaperusteisena päiväopiskeluna.

Näyttötutkinto on ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton (työelämässä hankittu osaaminen, aiemmat opinnot yms.) perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnossa vaadittava ammattitaito näytetään käytännön työtehtävissä työpaikalla. Näyttötutkintoa suorittavalla tulee olla työpaikka tai hänen tulee hankkia harjoittelu- tai työssäoppimispaikka, jossa hän voi ammattitaitonsa näyttää.

Näyttötutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opintojen henkilökohtaistaminen. Jokainen tutkinnon suorittaja laatii yhteistyössä koulutuksemme kanssa suunnitelman siitä miten, missä ja milloin hän tutkinnon suorittaa.

Näyttötutkinnon suorittamiseen liittyy yleensä valmistavaa koulutusta, jolla täydennetään tai päivitetään osaamista siltä osin kuin se on tutkinnon suorittamisen kannalta tarpeellista. Henkilö, jolla on suoritettavaan tutkintoon liittyvä ammatillinen osaaminen jo olemassa, voi näyttää ammattitaitonsa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Omaehtoiseksi opiskeluksi kutsutaan opiskelua, joka voi olla toteutettu joko päivä- tai iltaopintoina. Perustutkinnossa iltaopintoja on n. 2 kertaa viikossa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa lähipäiviä on n. 1 krt/kk. Lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelusta peritään maksu.

Oppisopimuskoulutus on joustava ja käytännönläheinen tapa kehittää omaa ammattitaitoa ja suorittaa tutkinto näyttötutkintomuotoisena. Lähiopetusta on n. 1 päivä/kuukaudessa.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvalla tulee olla alan työpaikka tai hänen tulee hankkia työpaikka, jonka kanssa hänellä on työsopimus. Oppisopimustoimistomme kautta voimme solmia oppisopimuksia, mutta emme välitä tähän tarkoitukseen työpaikkoja.

Oppisopimustoimisto, työnantaja ja opiskelija tekevät kirjallisen sopimuksen koulutuksesta. Suuri osa oppimisesta ja kehittymisestä tapahtuu työssä oppimalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla (lähiopetus, itsenäinen opiskelu). Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen ja tutkinnon suorittamisesta.

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutus toimii oppisopimustoimistona ja huolehtii oppisopimukseen liittyvistä viranomaisvelvoitteista. Teemme myös yhteistyötä muiden oppisopimustoimistojen kanssa.

Oppisopimus
Oppisopimustoimisto, opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen. Sopimuksessa määritellään keskeiset työtehtävät, oppisopimuskoulutukseen liittyvä koulutus Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutuksessa, koulutuksen kesto, vastuullinen työpaikkakouluttaja/mentor ja työnantajalle maksettavan korvauksen määrä.
 

Työn ohessa suoritettavien näyttötutkintojen koulutuksiin liittyy valmistavaa koulutusta, jolla täydennetään ja päivitetään tutkinnon suorittajan osaamista. Valmistava koulutus sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua sekä usein pienryhmäopiskelua.

Monimuoto-opiskelu sisältää lähiopetusta, verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja pienryhmäopiskelua.
 

Näyttötutkintoa omaehtoisessa koulutuksessa suorittaessasi sinulla tulee olla työpaikka tai sinun tulee hankkia työharjoittelu- tai työssäoppimispaikka, jossa voit osoittaa tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon työtehtävissä.

Oppisopimuskoulutuksessa sinulla tulee olla työpaikka ja voimassa oleva työsopimus.
 

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin. Saat kaikista edellämainituista tutkinnoista yleisen hakukelpoisuuden jatko-opintoihin.
 

Perustutkinnon opiskelu on maksutonta opiskelijalle ja työnantajalle. Maksettavaksi jää ainoastaan opetushallituksen tutkintomaksu, joka tällä hetkellä on 58 euroa. Tutkintomaksun voi maksaa joko opiskelija itse tai työnantaja.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista peritään omaehtoisena koulutuksena omavastuuosuus, joka vaihtelee 400–800 euron välillä. Lisäksi peritään opetushallituksen tutkintomaksu 58 euroa.

Etuudet
Työsuhteessa oleva opiskelija saa työssä oppimisen aikana solmimansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa valmistavan koulutuksen aikana opiskelija saa tiettyjen ehtojen toteutuessa opintososiaalisia etuuksia, katso tarkempia lisätietoja >>

Saanko opintotukea?
Näyttötutkintoa ja siihen valmistavaa koulutusta ei lasketa päätoimiseksi opiskeluksi, joten oikeutta opintotuen saamiseen ei ole.

Aikuiskoulutustuki
Aikuisopiskelija voi tietyin edellytyksin saada aikuiskoulutustukea. Lue tarkempaa tietoa aikuiskoulutustuesta »

Aikuisopiskelija voi tietyin edellytyksin opiskella työttömyysetuudella. Lue tarkempaa tietoa:
Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta »
Omaehtoisesta opiskelusta »
Kelan sivuilta »
Katso tarkemmat ehdot »

Työpaikkakouluttaja/ mentor
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on aina oltava nimetty työpaikkakouluttaja/mentor, joka toimii opiskelijan tukihenkilönä ja ohjaajana oppisopimuskoulutuksen aikana. Hän toimii myös osaltaan oppimisen arvioijana. Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutus perehdyttää työpaikkakouluttajat tehtäväänsä. Työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta ja työssäoppimisen järjestämisestä maksetaan työnantajalle koulutuskorvausta. Siitä sovitaan oppisopimusta tehtäessä. Korvauksen maksaa oppisopimustoimisto.


Lisätietoja aikuiskoulutuksesta
Kirsi Järvinen, koulutuspäälliikkö
+358 40 751 3008
aikuiskoulutus(at)businesscollege.fi